Electrical Engineering
ELECTRICAL ENGINEERING
 • หลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า

  ภาษาไทย             หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

                       วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

  ภาษาอังกฤษ          Master of Engineering Program in Electrical Engineering

                           M.Eng. (Electrical Engineering)

   

 • หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า

  ภาษาไทย             หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

                       วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

  ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

                             B.Eng. (Electrical Engineering)

   

 • หลักสูตร ปวส.ไฟฟ้า

  ภาษาไทย             หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

                       ปวส. (ไฟฟ้า)

  ภาษาอังกฤษ          Diploma in Electrical Power

                            Dip. in Electrical Power

การจัดลำดับรายวิชา

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ไฟล์: Sequence.pdf

 

คู่มือการเขียนปริญญานิพนธ์

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการเขียนปริญญานิพนธ์ได้ที่

ไฟล์: คู่มือการเขียนปริญญานิพนธ์.rar

 

Made with Adobe Muse

หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า , หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า และ ปวส.ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

เจ็ดลิน : 128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 053-892-780 ต่อ 2120-2124 โทรสาร 053-213-183, 053-892-780 ต่อ 2121

email : electrical@rmutl.ac.th

Copyright © 2008 . Department of Electrical Engineering : RMUTL Chiangmai Campus.